2008. november 10. hétfő | Szerzõ:
Csókáserdő VT - Logó

Csókáserdei Vadásztársaság

A Csókáserdei Vadásztársaság fegyelmi szabályzata

[Letöltés pdf-ben vagy rtf-ben, teljes képernyőn – htmlben, nyomtatható változatban.]

Tartalomjegyzék

FEGYELMI SZABÁLYZAT
Preambulum

I. fejezet
A Fegyelmi Szabályzat hatálya | 1.§.

II. fejezet
A fegyelmi eljárás célja |2.§.
A fegyelmi felelősségrevonás célja |3.§.

III. fejezet.
A fegyelmi vétség
Fegyelmi vétségek |4.§.
Fegyelmi büntetések |5.§.

IV. fejezet
Fegyelmi szervek |6.§.
A vadásztársaság fegyelmi bizottsága |7.§.
Kizárási ok |8.§. |9.§. |10.§.

V. fejezet
Az első fokú fegyelmi eljárás általános szabályai |11.§. |12.§.
A tárgyalás előkészítése és kitűzése. |13.§.
A fegyelmi tárgyalás |14.§. |15.§.
A jegyzőkönyv |16.§. | 17.§.
Tanácskozás és szavazás | 18.§.

VI. fejezet

A fegyelmi határozat |19.§.
A fegyelmi határozat kihirdetése és írásbafoglalása |20.§. |21.§.

VII. fejezet
A másodfokú (fellebbezés) eljárás szabályai |22.§. |23.§. |24.§. |25.§. |26.§. |27.§.

VIII. fejezet
Vegyes rendelkezések
A fegyelmi határozat kijavítása |28.§.
Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól |29.§.
A fegyelmi szervek törvénysértő határozatainak bíróság előtti megtámadása |30.§.

IX. fejezet
Értelmező rendelkezések |31.§.

X. fejezet
Záró rendelkezés


FEGYELMI SZABÁLYZAT

A Nagykőrösi Csókáserdei Vadásztársaság közgyűlése 2007. június 15.-én elfogadott és többször módosított Alapszabályzata alapján, a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatát a következőkben állapítja meg.

Preambulum

A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos normáknak, így különösen az ártatlanság vélelmének, a közvetlenség és a nyilvánosság elvének, valamint a bizonyítás szabadságának továbbá a jogorvoslat lehetőségének.

I. fejezet

A Fegyelmi Szabályzat hatálya

1.§

(1) A Fegyelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá a vadásztársaság tagjai tartoznak, választott tisztségüktől (helyi vagy országos) függetlenül.
(2) A fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható vadászt fegyelmi eljárás keretében kell felelőségre vonni.
(3) A fegyelmi eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő Szabályzat szerint kell lefolytatni.
(4) A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok, illetőleg szabályzatok szerint kell elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő jogszabályok, szabályzatok enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni.
(5) A fegyelmi ügyben annak a vadásztársaságnak a fegyelmi bizottsága (közgyűlése ) jár el, amelynek a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható vadász a tagja.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

II. fejezet

A fegyelmi eljárás célja

2.§

A fegyelmi bizottság által bizonyítási eljárás lefolytatása és megfelelő döntés meghozatala, a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható vadász ügyében.

A fegyelmi felelősségrevonás célja

3.§

(1)
a./ a fegyelmi vétséget elkövető vadász – fegyelmi eljárás során bizonyított – cselekményével arányban álló fegyelmi büntetés kiszabása, ezáltal az elkövető visszatartása a jövőben hasonló cselekmények elkövetésétől;
b./ más vadászok fegyelmi vétség elkövetésétől való visszatartása, a vadászati fegyelem megszilárdítása;
c./ a balesetek megelőzése, a vadgazdálkodási, vadászati, fegyverhasználati, és fegyvertartási szabályok megtartására való nevelés.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

III. fejezet

A fegyelmi vétség

Fegyelmi vétségek
4.§

(1) Fegyelmi vétséget követ el az a vadász, aki
a./ a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyverhasználatra, a fegyvertartásra, valamint a fegyver- és lőszertárolásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi;
b./ a vadásztársaság alapszabályának, háziszabályzatának előírásait vagy a vadásztársaság közgyűlésének és intézőbizottságának határozatát nem tarja be;
c./ a fegyelmet, az akaraterőt hátrányosan befolyásoló gyógyszerek, továbbá alkohol tartalmú italok hatása alatt vadászlőfegyvert visel vagy használ;
d./ a választással elnyert tisztségével, megbízatásával visszaél, ezen jogait rosszhiszeműen gyakorolja;
e./ a vadásztársaság gazdálkodásával kapcsolatos visszaélést követ el;
f./ intrikus magatartásával a vadásztársaság tagjait, testületei szerveit megsérti, a vadásztársaság egységét megbontja vagy megbontására törekszik;
g./ a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, annak képviselőjét jogszerű vizsgálatai során szándékos magatartásával megtéveszti, a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, bizonyítékokat a legjobb tudomása ellenére elhallgatja, azokat meghamisítja, illetve megsemmisíti;
h./ a személyi sérüléssel járó vadászati balesetet a vadásztársaság testületi szerveinek vagy felügyeletet ellátó szervezetének nem jelenti.

Fegyelmi büntetések
5.§

(1) A fegyelmi büntetések az alábbiak:
a./ írásbeli megrovás;
b./ vadászati idényben a társasvadászattól egymást követő 3-6 (három-hat) alkalommal történő eltiltás;
c./ saját vadászterületen bizonyos vadfaj lelövésétől való eltiltás 3 (három) hónaptól legfeljebb 2 (kettő) évig terjedő időre;
d./ saját vadászterületen trófeás vad lelövésétől való eltiltás 3 (három) hónaptól legfeljebb 5 (öt) évig terjedő időre;
e./ a vadászati tisztségtől a választási időszak végéig, de legalább 2 (kettő) évre való eltiltás;
f./ a vadászati jog 6 (hat) hónaptól 2 (kettő) évig terjedő felfüggesztése;
g./ kizárás.
(2) A fegyelmi eljárás során az (1) bekezdés a./-e./ pontjában felsorolt fegyelmi büntetések közül egyidejűleg több is kiszabható.
(3) Az (1) bekezdés b./-f./ pontjában meghatározott fegyelmi büntetés időtartamának kezdő és végső időpontját a fegyelmi bizottság a fegyelmi vétséget megállapító és a fegyelmi büntetést kiszabó határozatának rendelkező részében köteles megjelölni.
(4) A vadászati jog jogerős felfüggesztése alatt álló vadász vadászati tisztségre nem választható, vadászaton nem vehet részt, vadászrészt nem kaphat és vendéget – vadászat céljából – nem hívhat. Kötelezettségei azonban a vadásztársasággal szemben változatlanul fennállnak (tagdíjfizetés, közösségi munkában való részvétel stb…).
(5) Az a vadász, akit a vadásztársaságból kizártak, csak a kizárását tartalmazó jogerős határozat meghozatalát követő 2 (kettő) év elteltével vehető fel újra a vadásztársaságba.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

IV. fejezet

Fegyelmi szervek

6.§

A fegyelmi szervek a következők:
a./ a vadásztársaság fegyelmi bizottsága;
b./ a vadásztársaság közgyűlése.

A vadásztársaság fegyelmi bizottsága
7.§

(1)A vadásztársaság közgyűlése – testületi szerveinek megválasztásával egyidőben – három vagy öttagú fegyelmi bizottságot választ. Egyúttal a tagok közül megválasztja a fegyelmi bizottság elnökét.
(2) A vadásztársaság fegyelmi bizottságának hatáskörébe tartozik a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható vadásszal szembeni fegyelmi eljárás lefolytatása, majd első fokon felmentő vagy marasztaló fegyelmi határozat meghozatala.

Kizárási ok

8.§

(1) A fegyelmi eljárásban, a fegyelmi bizottság tagjaként nem járhat el az a személy
a./ aki a fegyelmi bizottság bármely tagjával vagy az eljárás alá vont vadásszal hozzátartozói kapcsolatban áll;
b./ akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el; (elfogultság)
(2) A fegyelmi bizottság hivatalból ügyel arra, hogy az előző bekezdés értelmében kizárt fegyelmi bizottsági tag az eljárásban ne vegyen rész.
(3) Az eljárás alá vont vadász, továbbá az érintett fegyelmi bizottsági tag a fennálló kizárási okot, a fegyelmi bizottság elnökének haladéktalanul köteles bejelenteni.

9.§

(1) Az elfogultsági kifogás kérdésében – az érintett fegyelmi bizottsági tag meghallgatása után – az intézőbizottság dönt, amely döntés ellen fellebezésnek nincs helye .
(2) A fegyelmi bizottság egy tagjának elfogultsága esetén a fegyelmi bizottság többi – elfogultságot be nem jelentő – tagja jár el.
(3) Ha a fegyelmi bizottság több tagjával kapcsolatban merül fel a kizárási ok és ennek következtében a fegyelmi bizottság létszáma két főre csökken, az intézőbizottság az eljárásban vaó közreműködéssel – ideiglenesen – a vadásztársaság más tagját (tagjait) bízza meg, az eljárást azonban ez esetben is a fegyelmi bizottság elnöke vezeti.
(4) Ha a fegyelmi bizottság elnökével kapcsolatban merül fel kizárási ok, a fegyelmi eljárás lefolytatására csak a vadásztársaság intézőbizottságának – az elnökön kívüli – tagja jelölhető ki.

10.§

A fegyelmi bizottság elnöke köteles tájékoztatni a vadásztársaság elnökét és a vadásztársaság soron következő közgyűlését a fegyelmi bizottság által hozott fegyelmi határozat(ok)ról.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

V. fejezet

Az első fokú fegyelmi eljárás általános szabályai

11.§

(1) Fegyelmi eljárást – bejelentéssel – bármely tag kezdeményezhet.
(2) A fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható vadásszal szemben lefolytatandó fegyelmi eljárást – a bejelentés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül – a vadásztársaság elnöke, a vadásztársaság elnöke elleni fegyelmi eljárást a vadásztársaság rendkívüli vagy soron következő közgyűlése – a fegyelmi bizottsághoz címzett megkeresésben – rendeli el.
(3)A fegyelmi eljárást elrendelni csak a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén lehet. Alaptalan gyanúsítás esetén a  bejelentést tevőt  a FB eljárás alá vonja.
(4) A fegyelmi eljárás elrendelését megelőzően vizsgálni kell az adott cselekmény elévülését.
a./ a fegyelmi vétség elkövetése óta 1 (egy) év már eltelt;
b./ a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának több mint 3 (három) hónapja tudomása van.
(5) Ha a fegyelmi eljárás alapját képező ügyben büntető vagy szabálysértési eljárás indult, az elévülés az eljárás jogerős befejezésekor kezdődik.

12.§

(1) Az elrendelő határozatban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját alátámasztják.
(2) A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult – a vadászattal összefüggő fegyelmi vétség alapos gyanú esetén, baleset-megelőzési célzattal – az elrendeléssel egyidejűleg legfeljebb 30 (harminc) napra az eljárás alá vont vadász vadászati jogát felfüggesztheti.

A tárgyalás előkészítése és kitűzése

13.§

(1) A fegyelmi bizottság elnöke az elrendelő határozatot, a fegyelmi bizottsághoz történt érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles megvizsgálni annak érdekében, hogy milyen kérdésekben kell a tárgyalás előkészítése során határozni.
(2)A fegyelmi bizottság elnöke az elrendelő határozatnak a fegyelmi bizottsághoz történt érkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül – a hely és időpont megjelölésével . fegyelmi tárgyalást tűz ki.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalásra megidézi az eljárás alá vont vadászt, míg jogi képviselőjét is értesíti. Az eljárás alá vont vadásznak az idézést legalább 8 (nyolc) nappal a tárgyalást megelőzően kell kézbesíteni. A fegyelmi bizottság elnöke az idézés kibocsátásával egyidejűleg köteles írásban – az alapul szolgáló tények és körülmények megjelölésével – az eljárás alá vont vadászt tájékoztatni.
(4)A fegyelmi bizottság elnöke gondoskodik a fegyelmi tárgyalás megtartásának feltételeiről. Megidézi a bizonyítandó tényről vagy körülményről tudomással bíró személyeket, beszerzi a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető bizonyítékokat. (pl.: okiratok, jegyzőkönyvek stb.)

A fegyelmi tárgyalás

14.§

(1) A fegyelmi tárgalás a vadásztársaság tagjai részére nyilvános.
(2) A fegyelmi tárgyalás rendjét a fegyelmi bizottság elnöke tarja fenn.
(3) A jelen szabályzat keretei között a fegyelmi bizottság elnöke határozza meg az eljárási cselekmények sorrendjét.

15.§

(1) A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont vadász elé kell tárni az eljárás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket. Az eljárás alá vont vadász részére lehetőséget kell adni arra, hogy védekezését vagy észrevételeit szóban vagy írásban előterjessze. Az eljárás alá vont vadászhoz először a fegyelmi bizottság elnöke, majd a fegyelmi bizottság tagjai intézhetnek kérdéseket. Az esetleges sértett személy kérdés feltevését indítványozhatja.
(2) A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont vadász a fegyelmi tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére sem jelenik meg és távolmaradását előzetesen írásban, alapos okkal nem menti ki.
(3) Az eljárás alá vont vadász a fegyelmi tárgyalás egész időtartama alatt – a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozás kivételével – jelen lehet,  a fegyelmi bizottság elnökének engedélyével a tanú(k)hoz kérdéseket intézhet, a tanúvallomás(ok)ra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tehet.
(4) Az eljárás alá vont vadász – név és lakcím mejelölésével – tanúkat jelenthet be. E személyeket a fegyelmi bizottság – szükség esetén a tárgyalás elnapolásával – köteles a fegyelmi tárgyalásra megidézni, amennyiben ez az alapul szolgáló tényállás felderítése érdekében ez szükségesnek mutatkozik.
(5) A fegyelmi bizottság további bizonyítékok beszerzése érdekében a tárgyalást elnapolhatja.
(6) A bizonyítást – kivételesen indokolt esetben – a fegyelmi bizottság elnöke vagy az általa megbízott fegyelmi bizottsági tag is felveheti. Erről a fegyelmi eljárás alá vont személyt – a hely és időpont pontos megjelölésével – legalább 8 (nyolc) nappal a bizonyítási cselekmény foganatosítását megelőzően értesíteni kell.
(7) Az első fokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított 30 (harminc) napon belül be kell fejezni. E határidő – rendkívül indokolt esetben – további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható.

A jegyzőkönyv

16.§

(1) Az eljárási cselekményekről (tárgyalás, bizonyítás-felvétel, szemle stb.) jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a./ az eljáró fegyelmi szerv megnevezését;
b./a fegyelmi bizottság tagjainak, valamint az eljárásban résztvevő egyéb személyeknek a nevét
c./ az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség megnevezését és az eljárás alá vont vadász nevét
d./ az eljárási cselekmény helyét és idejét
(3) A tárgyaláson a jegyzőkönyvet csak jegyzőkönyvvezető készítheti.
(4) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárási cselekmény menetét akként, hogy az eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen. Az eljárás alá vont vadász és a tanúk vallomását a jegyzőkönyvnek a szükséges részletességgel, indokolt esetben szó szerint, kell tartalmaznia.

17.§

(1) Az eljárás alá vont vadász nyilatkozatait, észrevételeit valamint a tanúk vallomásait ezen személyekkel alá kell íratni.
(2) Több oldalra kiterjedő nyilatkozat, illetőleg vallomás esetén a jegyzőkönyvvalamennyi oldalát alá kell íratni az érintett személyekkel. Ha az aláírást megtagadják, ezt a körülményt – a megtagadás okának megjelölésével – a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
(3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá.
(4) A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság szükség esetén kiegészíti vagy kijavítja, amelyről az érdekelteket értesíti.

Tanácskozás és szavazás

18.§

(1) A fegyelmi bizottság tagjai a fegyelmi tárgyaláson mindvégig jelen vannak. Amenniben a fegyelmi bizottság összetételében változás következik be, az ügy valamennyi előzményi iratát ismertetni, ezt a tényt pedig a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(2) A fegyelmi bizottság határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges.
(3) A fegyelmi bizottság határozatát – a bizonyítási eljárás lefolytatását követően – zárt tanácskozásban, szavazással hozza meg.
(4) A fiatalabb fegyelmi bizottsági tag az idősebbet megelőzően, a fegyelmi bizottság elnöke utolsónak szavaz.
(5) Szavazateltérés esetén a fegyelmi bizottság szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a fegyelmi bizottság elnökének szavazata dönt.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

VI. fejezet

A fegyelmi határozat

19.§

(1) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, indoklásból és keltezésből áll.
a./ a bevezető rész tartalmazza:
– az eljáró fegyelmi bizottság megnevezését;
– a határozathozatal helyét és idejét;
– a tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó megjelölést.
b./ a rendelkező rész tartalmazza:
– az eljárás alá vont vadász adatait;
– a fegyelmi vétség Szabályzat szerinti megjelölését;
– a felmentést vagy a kiszabott fegyelmi büntetést;
– a jogorvoslati lehetőséget, annak határidejét és a benyújtás helyét.
c./ az indoklás tartalmazza:
– az eljárás során megállapított tényállást;
– a bizonyítékok értékelését;
– az eljárás alá vont vadász által felajánlott, de a fegyelmi bizottság részéről nem foganatosított bizonyítási indítványokat, az elutasítás okának megjelölésével
– az enyhítő és súlyosító körülményeket
– a Szabályzat meghatározott pontjaira törénő hivatkozást.
(2) Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelmi vétség elkövetése bizonyítást nem nyert, az eljárást „bizonyítékok hiányában”, ha az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget nem követett el „fegyelmi vétség hiányában”, illetve ha az eljárás során derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárás elévülés címén kell megszüntetni.

A fegyelmi határozat kihirdetése és írásbafoglalása

20.§

(1) A fegyelmi határozatot – meghozatala után – haladéktalanul ki kell hirdetni.
(2) A fegyelmi határozat rendelkező részét – a kihirdetés előtt – írásba kell foglalni, amelyet a fegyelmi bizottság minden tagja aláír.
(3) A fegyelmi határozat kihirdetése során fel kell olvasni a rendelkező részt és ismertetni az indoklás lényegét.
(4) A fegyelmi határozatot a kihirdetéstől számított 15 (tizenöt) napon belül kell írásba foglalni. Az írásba foglalt határozatot – az aláírásukban akadályozott fegyelmi bizottság tagjai helyett is – a fegyelmi bizottság elnöke írja alá, egyúttal gondoskodik a határozat kézbesíttetéséről.
(5) A kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonazkozó külön jogszabály szerint történik, de az eljárás alá vont vadász a fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottságnál is átveheti.

21.§

(1) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont vadásznak vagy jogi képviselőjének, az intézőbizottságnak és az esetleges sértettnek.
(2) A fegyverhasználatot érintő fegyelmi határozatról (a vadászati jog jogerős felfüggesztése) értesíteni kell az eljárás alá vont vadász lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságot is.
(3) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a fegyelmi bizottság elnöke köteles erről értesíteni a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultat, aki a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével együtt köteles bejelentést tenni az illetékes rendőrhatóságnak vagy ügyészi szervnek.
(4) A jogerős fegyelmi határozatot a vadásztársaság soron következő közgyűlésén teljes egészében ismertetni kell.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

VII. fejezet

A másodfokú (fellebbezés) eljárás szabályai

22.§

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, az ügy másodfokú elbírálására jogosult közgyűléshez címzett, fellebbezésnek van helye.
(2) Fellebbezést az eljárás alá vont vadász, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult terjeszthet elő.
(3) A fellebbezést a fegyelmi bizottsághoz kell írásban, a fegyelmi határozatban megjelölt példányban, benyújtani.
(4) A fellebbezést a fegyelmi bizottság az összes iratokkal és bizonyítékokkal együtt 15 (tizenöt) napon belül köteles a közgyűléshez felterjeszteni.

23.§

(1) Ha az iratok felterjesztését megelőzően a fegyelmi bizottság azt észleli, hogy a fellebbezés nem az arra jogosulttól származik vagy elkésett, ezt a tényt köteles jegyzőkönyvben megállapítani és a fellebbezést – a (2) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – elutasítani. Ezen elutasító határozat ellen önálló fellebbezésnek van helye.
(2) Ha a fellebbező – az elkésett fellebbezésének elutasításával egyidejűleg – mulasztását kellőképpen igazolja, a fegyelmi bizottság köteles az igazolási kérelmet, a fellebbezést valamint az eljárás teljes iratanyagát 8 (nyolc) napon belül a közgyűléshez döntés végett felterjeszteni. A közgyűlés ebben az esetben először az igazolási kérelem tárgyában dönt, majd a kérelemnek való helytadást követően teszi meg a szükséges intézkedéseket a fegyelmi ügy másodfokú tárgyalására.
(3) A benyújtott fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van.

24.§

(1) a közgyűlés az iratok kézhezvételét (igazolási kérelem esetén annak elfogadását) követő 30 (harminc) napon belül köteles az ügyben tárgyalást tartani és érdemben határozatot hozni.
(2)A vadásztársaság közgyűlésén a fegyelmi ügy tárgyalását külön napirendi pontként kell a közgyűlésre szóló meghívóban feltüntetni. A közgyűlésen a fegyelmi ügyről a fegyelmi bizottság elnöke tesz jelentést, amelyben részletesen indokolja a fegyelmi bizottság határozatát.
(3) A közgyűlésre az eljárás alá vont vadászt is meg kell hívni, aki közgyűlésen védekezését előterjesztheti. A másodfokú eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont vadász a közgyűlésen szabályszerű idézés ellenére sem jelenik meg és távolmaradását előzetesen írásban alapos indokkal nem menti ki.
(4) A közgyűlésre – szükség szerint,­ újabb tanúkat lehet beidézni, illetőleg további bizonyításkiegészítés is foganatosítható.

25.§

(1) Az ügy másodfokú elbírálásából ki van zárva az eljárás alá vont vadász, valamint a fegyelmi bizottság első fokú fegyelmi határozatát hozó tagjai.

26.§

(1) A közgyűlés az első fokon kiszabott fegyelmi büntetést enyhítheti vagy súlyosíthatja. A fegyelmi büntetés azonban nem súlyosítható abban az esetben, ha csak az eljárás alá vont vadász nyújtott be fellebbezést.
(2) Ha a fellebbezést a közgyűlés alaptalannak találja, azt – az első fokú határozat helybenhagyása mellett – elutasítja.
(3) Ha az első fokú eljárás során jelentős eljárási szabálysértés történt, továbbá ha nagyobb terjedelmű bizonyításkiegészítés vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a közgyűlés az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi és az elsőfokú fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja. A közgyűlés hatályon kívül helyező határozatának tartalmaznia kell az elsőfokú határozat ismertetését, a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárás lefolytatására vonatkozó iránymutatásait.
(4) A közgyűlés által megtartott tárgyalásra, valamint a másodfokú fegyelmi határozat tartalmára egyebekben a 14.16.§-ban, továbbá a 17.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 19.§-ban foglaltak az irányadóak.

27.§

(1) A közgyűlés határozatát – a meghozatalát követő 15 (tizenöt) napon belül – írásba kell foglalni. az írásba foglalt határozatot a közgyűlés elnöke írja alá, egyúttal gondoskodik a határozat másolati példányainak az érdekeltek részére törénő eljuttatásról.
(2) A másodfokon hozott fegyelmi határozat jogerős, ellene további – a vadásztársaság fegyelmi szerveihez benyűjtandó – fellebbezésnek helye nincs.
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

VIII. fejezet

Vegyes rendelkezések

A fegyelmi határozat kijavítása
28.§

(1) Névcsere, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén a fegyelmi szerv a határozatot mind kérelemre, mind saját hatáskörében kijavíthatja.
A kijavítást a határozatra és másolati példányaira is fel kell jegyezni.

Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól
29.§

(1) A vadász mentesül a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól:
a./ írásbeli megrovás esetén a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének a napján;
b./ más büntetés esetén a fegyelmi büntetés utolsó napjának letöltését követően;
c./ kizárás esetén akkor, ha a határozat jogerőre emelkedésének napjától számítva már két év eltelt;
(2) Ha a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló vadásszal szemben újabb jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki, a korábbi büntetése alóli mentesülés időtartama az újabb fegyelmi büntetés letöltésének napjáig hosszabodik. A mentesülés időpontjáig a vadász a súlyosabb büntetés hatálya alatt áll.
>>> Vissza a
Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

A fegyelmi szervek törvénysértő határozatainak bíróság előtti megtámadása
30.§

(1) A jogerős fegyelmi határozatot – amennyiben az törvénysértő – a vadásztársaság bármely tagja – a tudomásra jutástól számított 30 (harminc) napon belül – az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt megtámadhatja.
(2) A határozat bíróság előtti megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

IX. fejezet

Értelmező rendelkezések

31.§

(1) A vadász jogait és kötelességeit kiemelten határozzák meg:
– az egyesülésről szóló jogszabály;
– a vad védelmére, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint a fegyvertartásra és használatra vonatkozó jogszabályok;
– a vadásztársaság alapszabálya, házi és egyéb szabályzatai;
– a vadásztársaság testületi és vezető szerveinek a jogszabályokkal és a szabályzatokkal összhangban álló határozatai.
(2) A jelen Szabályzat alkalmazásában hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs és a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. /Be. 137.§ 5,pont; Pp. 13.§ (2) bekezdés/
>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

X. fejezet

Záró rendelkezés

A jelen Szabályzatot a Nagykőrösi Csókáserdei Vadásztársaság 2007. június hó 15. napján megtartott közgyűlése tárgyalta meg és fogadta el azzal, hogy ezen a napon a korábbiakban keletkezett Fegyelmi szabályzat hatályát veszti.

A jelen Szabályzat egy eredeti aláírásokkal ellátott példánya a vadásztársaság hivatalos helyiségében nyer elhelyezést.

Nagykőrös, 2007. június hó 15.

……………..

Vt. Elnöke

……………..

Vt. Titkára

……………..

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………..

Jegyzőkönyv hitelesítő

>>> Vissza a Csókáserdei Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatának Tartalomjegyzékhez!

Nagykőrös, 2007. június hó 15.

……………..

Vt. Elnöke

……………..

Vt. Titkára

……………..

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………..

Jegyzőkönyv hitelesítő

Feliratkozhatsz ennek a cikknek az RSS 2.0 RSS értesítõjére. A kommentálás és a visszapingelés egyaránt lezárva.

A hozzászólás lehetõségek lezárultak.