2008. november 9. vasárnap | Szerzõ:
Csókáserdő VT - Logó

Csókáserdei Vadásztársaság

A Csókáserdei Vadásztársaság háziszabályzata

[Letöltés pdf-ben vagy rtf-ben, ill. html-ben nyomtatható változatban.]

 

I. Tartalomjegyzék

I.      Tartalomjegyzék

II.     Általános rendelkezések

III.        Vadászati módok, a vadászat rendje
A. Társas vadászatok
1.      A bérvadásztatásra
2.      Társasvadászatot
B. Egyéni vadászatok
1.      Őz és dámvadászat
a.      Korlátozások
b.      Intézőbizottság feladata
c.      Vadászmester feladata
d.      Sorsolás
e.      Vadászkísérő
2.      Vaddisznóvadászat
a.      Társas hajtóvadászat
b.      Cserkelés
c.      Terelés (riglizés)
d.      Les-vadászat
3.      Kártékony apróvad vadászata
IV.        A vadászatvezető feladatai és jogköre

V.     Vadászvendég-hívás

VI.        Baleset elhárítás

VII.       Vadászrész
A. Vadászrészre vonatkozó általános szabályok
1.      Roncsolt vad
2.      Mennyiségi elosztás
B. Nagyvad
1.      Trófea
2.      Gerezna
3.      Vadmalac

VIII.      A hivatásos vadász vadászati tevékenysége
A. Kártékony vad létszámapasztása
B. Hasznos vadak vadászata
C. Társas vadászatok
D. Beírókönyv használata

IX.        Vadgazdálkodás
A. Közreműködési kötelezettség
B. Élőhely fejlesztés
C. Minőségjavítás
D. Vagyonvédelem
E. Vadállományvédelem
F. Természetvédelem

X.     Egyesületi élet
A. A tagok jogai és kötelezettségei
1.      Vagyoni hozzájárulás
2.      Személyes munka
3.      Tag törlése
4.      Vadászkutya-tartás támogatása


II. Általános rendelkezések

A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb szabályzatok nem rendeznek.

E szabályzatokkal arra törekszünk, hogy egyesületünk fegyelmezett tagjainak jó testedzési lehetőséget, kultúrált szórakozást biztosítsunk, a vadgazdálkodási, környezet – és természetvédelmi célkitűzéseink megvalósítása kapcsán.

A háziszabály hatálya kiterjed mindenkire, aki vadászterületünkön vadászik, egyesületünk életében tagként vagy munkavállalóként illetve meghívottként részt vesz. (Vissza a tartalomhoz!)

III. Vadászati módok, a vadászat rendje

Minden vadászat során kímélni, óvni kell a természet értékeit és az ember alkotta létesítményeket, növényi kultúrákat. Kerülni kell ezek károsítását. Vadászati érdekből sem szabad a természeti szabályokat sérteni.

Les-vadászat alkalmával a leshelyet a legrövidebb úton kell megközelíteni és elhagyni.

A. Társas vadászatok

A vadászati tervet apróvad továbbá a tagjaink szórakozását is biztosító társasvadászattal kívánjuk megvalósítani.

1.     A bérvadásztatásra

irányadónak tekintjük a felsőbb szervek iránymutatásait, és keressük azokat a lehetőségeket. melyek útján a vadászatok köre gazdaságosan kiszélesíthető anélkül, hogy egyéb egyesületi céljaink veszélyeztetve volnának.

Fácán és nyúl csak az IB által szervezett társasvadászaton ejthető el. Vadgazdálkodási érdekből az IB hivatásos vadásznak adhat ettől eltérő utasítást, egyedek kilövésére. Minden más vadfaj a vadászatra érvényes szabályok szerint egyéni vadászat során is elejthető.

Vadászati idényenként társasvadászatot tartunk. Ezek ütemtervét az IB a vadászatok megkezdése előtt kiadja minden tagnak és a hivatásos vadásznak.

Kárelhárító vadászatot is szervezhet az IB a mezőgazdasági és erdei kártételek csökkentése végett.

2.     Társasvadászatot

tartunk a fácánidényben lehetőleg minden héten. Általában annyi vadat lövünk, amennyi a résztvevők vadászrészének kielégítéséhez elegendő.

B. Egyéni vadászatok

1.     Őz és dámvadászat
a.     Korlátozások

Csak a vadgazdálkodási tervben meghatározott számú, ivarú és minőségű őzet és dámszarvast lövünk ki.

b.     Intézőbizottság feladata

Az IB határozza meg, hogy a bérvadászatatásra szánt egyedeken kívül személy szerint melyik tag mit lőhet ki.

c.     Vadászmester feladata

A vadászmester nyilvántartja a tagonkénti kiadott tar-vad kilövési engedélyt, amelyet egy sorszámozott tömbben tart nyilván és egy példányt a vadásznak ad.

d.     Sorsolás

A közgyűlésen évente 2 db dámbika és 5 db őzbak kilövési engedély kerül kisorsolásra a tagok között. A következő sorsoláson csak azok vehetnek részt akik az előző sorsoláson nem lettek kihúzva. Ezen rendszer mindkét vad esetében folytatódik mindaddig míg mindenki egyszer sorra kerül.

e.     Vadászkísérő

Őz és dám tar-vad vadászat tapasztalt vadász vagy bérvadásztatás esetén csak hívatásos vadász kísérővel történhet. Az elejtett tar vadat fejével együtt kell bemutatni a hívatásos vadásznak vagy az IB bármely tagjának.

2.     Vaddisznóvadászat

Éjszakai vadászat csak vadkárelhárítás céljából, reflektorral történhet, a Megyei Szakigazgatási Hivatal Halászati és Vadászati Osztály engedélyével. Kereső- és céltávcső használata kötelező.

Eredményes vadászat esetén, a vad csak a vadazonosítójel vadra történő felhelyezése után vehető birtokba, és szállítható el az elejtés helyéről.

Vaddisznó vadászati módok:

–      társas hajtó

–      cserkelés

–      terelés (riglizés)

–      lesvadászat

a.     Társas hajtóvadászat

Minden esetben az IB szervezi.

b.     Cserkelés

A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni. Cserkelni csak napvilágnál, kereső és fegyvertávcső használatával lehet.

c.     Terelés (riglizés)

A vadászatot a vadászmesternek, annak akadályoztatása esetén az IB valamelyik tagjának előre be kell jelenteni, aki kijelöli a vadászat vezetőjét. A terelésen minimum 5 fő vehet részt, amelyből 1 fő lehet vendég; illetve maximum 12 fő, amelyből 3 fő lehet vendég.

A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni. A vadászatot csak napvilágnál szabad folytatni .

d.     Les-vadászat

Les-vadászat csak nyilvántartott, beírókönyvbe bejegyzett, térképen berajzolt leshelyről végezhető.

Leshely nem létesíthető rendszeresen használt lakóház, tanya, hétvégi ház, zártkert közelében, ezektől 200 m-nél kisebb távolságra.

Minden állandó és bérletes tag 1 db kizárólagos használatú leshelyet üzemeltethet (melyek a sorszám után névvel, tel számmal megjelöltek), ezek más vadász általi elfoglalása csak előzetes egyeztetés után lehetséges.

A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni. A beírás, csak abban az esetben bízható másra, ha a megbízott tájékoztatást tud nyújtani a területen elhelyezkedő más vadászokról

A beírásnak tartalmaznia kell a:

–      leshely számát, pontos hely meghatározással;

–      vadászat kezdő és befejező időpontját;

–      vadászaton résztvevők nevét,jogosultságát;

–      egy osztásba egy fő vadász bejegyzés tehető.

Les-vadászatra egy alkalommal egy fő vendég hívható. A magaslest napvilágnál kell elfoglalni. A vadászat befejeztével a területen áthaladók kötelesek fényjeleket adni.

A területen lévő valamennyi fix és mozgatható magasles a vadásztársaság  kezelésébe tartozik és azokat a fenti korlátozással valamennyi tag jogosult használni. A számozást követően magasles csak az IB engedélyével készíthető. Mozgatható magasles helyváltoztatása esetén az új helyet a térképen be kell jelölni.

Lesvadászatot folytató személy köteles kézi látcsövet használni, éjszakai vadászat esetén ­engedély birtokában – pedig a cél megvilágítására alkalmas fényszórót alkalmazni.

Szóróra csak gabona, szálastakarmány,vagy cukorrépa helyezhető ki.

(Vissza a tartalomhoz!)

3.     Kártékony apróvad vadászata

Létszám apasztása végett az év minden szakában e célra külön is tarthatnak vadászatot a tagok, s arra vendéget és hajtót korlátozás nélkül hívhatnak.

Egybekben valamennyi vadászati módnál a vadászati szabályzat előírásai az érvényesek.

IV. A vadászatvezető feladatai és jogköre

A résztvevők egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett a vadászatvezető felelős a vadászat szabályszerű és biztonságos lefolyásáért. Ezért utasításait – ha azok jogszabállyal vagy hatósági utasításokkal nem ellentétesek – a résztvevők az egyébként viselt vadászati tisztségüktől függetlenül kötelesek maradéktalanul betartani.

A vadászat előkészítése során a vadászatvezető megszemléli a meghajtásra tervezett területet, hogy pontos képe legyen a mezőgazdasági munkák állásáról. Ennek megfelelően készíti el a részletes eseti tervet, amelyet eligazításkor ismertet. Gondoskodik a személy- és vadszállítás eszközeiről, hajtókról stb.

A vadászat során indítja a vadászokat és hajtókat, a hajtás során pedig irányítja a hajtás lefolyását. Ügyel arra, hogy minden résztvevő betartsa a vonatkozó rendelkezéseket, hogy a lőtt vadakat megkeressék, és azok átadásra kerüljenek.

A vadászatokat általában a vadászmester vezeti. Akadályoztatása esetén a társaság elnöke írásos megbízással felhatalmazhat olyan sport- vagy hivatásos vadászt is, aki jól ismeri a vadászatra vonatkozó jogszabályokat, ismeri a helyszínt, a terepet és a vadászok körében megbecsülést élvez.

(Vissza a tartalomhoz!)

V. Vadászvendég-hívás

Vadászvendéget az IB és a tagok egyénileg hívhatnak.  Az IB vendéghívási joga az etikai határokon belül nincs korlátozva. A külföldi- és belföldi bérvadászokat nem vadászvendégeknek, hanem olyan üzleti feleknek tekintjük, akikkel a jó kapcsolat fenntartása vadgazdálkodási érdekből nélkülözhetetlen.

Vadászvendég: olyan érvényes vadászjeggyel és vadászfegyver tartási engedéllyel rendelkező, vadász aki a társaság területén meghívott. Vadászvendéget csak az IB és társasági tag hívhat.

A tagok vendéghívási jogai:

–      Őz és dám vadászatra az IB- től kapott engedély vendégre átruházható.

–      Minden tagnak – akinek ez a joga megvonva nincs – évente 4 vendégjegy jár, melyet felhasználhat elsőbbségi, teljes vadászrésszel társas vadászatra vagy egyéni vadászatra. A vendégjegyet felhasználtnak kell tekinteni vadászrész juttatása és/vagy lövés kiváltása esetén.

–      Vendégjegy a társaságon belül át nem ruházható.

–      Vásárolható vendégjegy, a Közgyűlés által évente meghatározott számban, 5000 Ft /db őz tarvad vadászatra.

–      Az IB a vadászati ütemtervben írja elő, hogy mely társasvadászati napokra nem hívható vendég.

–      Kártékony vadra a vendéghívás általában nincs korlátozva.

–      Csak kártékony vad elejtése és bemutatása esetén a vendégjegy nem számít felhasználtnak.

Kíséretre szorul a vendég és az a tag, aki még nem ismeri a területet. A vendéget elsősorban a meghívója kísérje. Akadályoztatása esetén erre a feladatra, kellő helyismerettel rendelkező más vadászt a meghívó kérjen meg.

Őzbak és dámbika vadászat során csak hivatásos vadász lehet a kísérő. A kísérő köteles a háziszabály rendelkezéseit a vendéggel ismertetni és ügyelni arra, hogy azokat a vendég betartsa.

VI. Baleset elhárítás

Beírókönyv használata minden egyéni vadászat megkezdése előtt kötelező.

Őzvadászatnál a kísérő hivatásos vadász, más esetben pedig a meghívó kisérő köteles a vadászat pontos helyét, időpontját, a résztvevők nevét és státuszát (vendég,bérvadász), a vadászat módját (les, cserkelés), a vadfajt feltüntetni.

A beírást közvetlenül a vadászat megkezdése előtt lehet érvényesen teljesíteni.

(Vissza a tartalomhoz!)

VII. Vadászrész

A. Vadászrészre vonatkozó általános szabályok

1.     Roncsolt vad

Aki roncsolt (értékesítésre nem alkalmas) vadat ad le a terítékbe, az vadászrészként azt kapja vissza.

2.     Mennyiségi elosztás

A vadászatvezető a vadgazdálkodási tervnek, továbbá az IB döntésének és a terítékmértékének megfelelően állapítja meg esetenként a vadászrész mennyiségét.

B. Nagyvad

1.     Trófea

Nagyvad elejtője a trófeára és a belsőségre tarhat igényt. A trófeát bírálat után kapja meg.

2.     Gerezna

Megilleti a gerezna is, ha a hús nem kerül leadásra.

3.     Vadmalac

Vadmalac 20 kg-ig vadászrészként elvihető akkor, ha az elejtőn kívül azt a hivatásos vadász, vagy az IB bármely tagja látta és a beírókönyvbe a megjegyzés rovatban aláírta.

(Vissza a tartalomhoz!)

VIII. A hivatásos vadász vadászati tevékenysége

A. Kártékony vad létszámapasztása

Munkaköri kötelessége a kártékony vadak létszámának apasztása vadászat útján is. Ezek elejtéséért részére lődíjat fizetünk, az elejtéskor érvényben lévő rendeletben meghatározott módon.

B. Hasznos vadak vadászata

A hasznos vadak vadászata a hivatásos vadásznak nem munkakörével kapcsolatos joga, azonban ha munkáját jól látja el, ugyanazokat a vadászati jogokat engedélyezhetjük, mint amilyen jogokat a tagok gyakorolnak. Ezt a lehetőséget azonban az IB fegyelmi eljárás nélkül is, részben vagy egészben megvonhatja.

C. Társas vadászatok

Társas vadászatok alkalmával a hivatásos vadász, aki szolgálatban van, vadászati tevékenységet csak munkaköri kötelességeinek elsődleges és maradéktalan teljesítése mellett végezhet.

D. Beírókönyv használata

Beírókönyvbe való bejegyzés nélkül csak szolgálati naplójába bejegyzés után, szolgálati lőfegyverével tartózkodhat a területen.

(Vissza a tartalomhoz!)

IX.           Vadgazdálkodás

A. Közreműködési kötelezettség

A vadgazdálkodási feladatokban való közreműködés személyes munkával, tagdíjfizetéssel és vagyoni hozzájárulással minden tagnak kötelessége.

B. Élőhely fejlesztés

Élőhely fejlesztési tervünk kiterjed a meglévő adottságok megőrzésére, pótlására, s ahol lehetséges a fejlesztésre is.

C. Minőségjavítás

Vadállományunk minőségjavítását – a mennyiség fenntartása mellett – elsőrendű feladatunknak tekintjük. Őzállománynál ezt selejtezéssel kívánjuk elérni.

D. Vagyonvédelem

A területünkön élő vad, nemkülönben a lőtt vad, valamint az eszközállományunk társadalmi tulajdonban van. Megóvásuk a tagoknak és alkalmazottaknak egyaránt kötelessége. Már a lövés leadásánál ügyelni kell a vadászias lőtávolságra. Kerülni kell a csak véletlenül eredményes távoli és roncsolást eredményező közeli lövéseket.

Az utánkeresést lelkiismeretesen kell elvégezni.

A lövést leadó vadászt segítsék szomszédai a lőtt vad felkutatásában. Gondoskodni kell arról, hogy minden lőtt vad (a roncsolt, a tévedésből lelőtt fácántyúk stb.) is terítékre kerüljön. Onnan kell kiadni a vadászrészt.

E. Vadállományvédelem

Élővad állományunk védelme nemcsak a hivatásos vadásznak, hanem minden vadásznak kötelessége.

Állatbetegség fellépése esetén állatorvosi közreműködéssel gondoskodunk az egészségvédelemről.

A vadállomány kímélése és nyugalma biztosítása érdekében az IB zárt területet alakít ki, ahol a barcogási időszak kivételével mindennemű vadászat tilos. A barcogás ideje alatt, október 1. és november 15. között kizárólag dámbikára lehet vadászni, hívatásos vadász kíséretében. Zárt terület a beírókönyvben térképen jelölve szerepel.

F. Természetvédelem

Természetvédelem terén fennálló állampolgári kötelességünkre tekintettel, vadászati tevékenységet csak természetkárosítás nélkül folytatunk.

(Vissza a tartalomhoz!)

X.  Egyesületi élet

A. A tagok jogai és kötelezettségei:

1.     Vagyoni hozzájárulás

A belépéskor a felvett vagy átigazolt tag a Közgyűlés által évente meghatározott (jelenleg 800.000 Ft) vagyoni hozzájárulást köteles készpénzben, vagy átutalással a Csókáserdei Vadásztársaság számlájára befizetni. A tagdíj éves összege 40.000 Ft, amelyet legkésőbb az adott vadászati idény befejeztéig (február 28.) visszamenőleg köteles fizetni a tagság. A befizetést személyesen a Társaság ügyintézőjénél lehet befizetni, vagy a fenti pénzintézetnél számlára utalni.

2.     Személyes munka

Minden tag köteles személyes munkával is részt venni a vadásztársaság közös feladatainak megvalósításában.

A vadgazdálkodásra a közös vagyon megóvására és gyarapítására irányuló tevékenységben minden tag köteles évente a vadászati idény végéig (február 28.-ig) háromszor nyolc óra, összesen huszonnégy óra egyesületi munkát végezni, amely a vadászat idény kezdetén 15.000 Ft vagyoni hozzájárulással megváltható. Az egyesületi munkáról való távolmaradás esetén a tag vagyoni hozzájárulást köteles fizetni naponta, illetve nyolc óránként 10.000 Ft-t azaz tízezer forintot.

Az egyesületi munkanapokról és a munka tárgyáról az IB dönt. Az egyesületi munka nyilvántartását a természetvédelmi referens végzi.

Az a tag, aki a kötelező 3 egyesületi munkanapot teljesítette és újabb munkanapot tölt el egyesületi munkával, az a Közgyűlés által évente meghatározott juttatásban részesül.

3.     Tag törlése

Töröljük azt a tagot, aki a tagdíjat illetve a tárgyévi vagyoni hozzájárulást (felszólítás ellenére) 30 napon belül nem fizeti meg.

4.     Vadászkutya-tartás támogatása

Azoknak a sportvadászoknak, akik a vadászat sikerét munkavizsgás kutyákkal segítik elő, a Közgyűlés külön jutalmat adhat, a hivatásos vadászoknak pedig havi 3000 Ft
– azaz háromezer forint – kutyatartási díjat.
(Vissza a tartalomhoz!)


Ez a szabályzat 2007. június hó 15. napjával lép hatályba.
E szabályok megszegése fegyelmi vétségnek számít, és fegyelmi eljárást von maga után.
Amennyiben természeti viszonyok vagy hatósági – felsőbb szervi rendelkezések miatt az IB kénytelen e szabályoktól eltérni, köteles a legközelebbi közgyűlésen annak megtörténéséről és okairól beszámolni, a közgyűléstől pedig utólagosan felmentést kérni.

Nagykőrös, 2007. június 15.

……………

Fajth Tibor

Elnök

……………

Utassy Béla

vadászmester

(Vissza a tartalomhoz!)

Kategória: Háziszabályzat
Feliratkozhatsz ennek a cikknek az RSS 2.0 RSS értesítõjére. A kommentálás és a visszapingelés egyaránt lezárva.

A hozzászólás lehetõségek lezárultak.