2008. november 22. szombat | Szerzõ:
Csókáserdei VT - Logó

Csókáserdei Vadásztársaság

A Csókáserdei Vadásztársaság alapszabályzata

[Letöltés pdf-ben vagy rtf-ben, teljes képernyőn – htmlben, nyomtatható változatban.]

Tartalomjegyzék

I. FEJEZET: Általános rendelkezések
A vadásztársaság jellege és jogi helyzete
A vadásztársaság neve
Rövidített elnevezése
Székhelye
A társaság jellege
Törvényes képviselője

II. FEJEZET: A tagsági viszony
A tagsági viszony feltételei
A tagok jogai
A tag kötelességei
A tagsági viszony megszűnése
A fegyelmi eljárás
Fegyelmi vétségek
Fegyelmi hatáskörök

III. FEJEZET: A vadásztársaság vezető testületi szervei
A közgyűlés
A közgyűlés hatásköre
Az Intéző Bizottság
Az elnök hatásköre és feladatai
A titkár hatásköre és feladatai
A vadászmester hatásköre és feladatai
A gazdasági vezető hatásköre és feladatai
A környezet- és természetvédelmi referens hatásköre és feladatai
Ellenőrző Bizottság
Fegyelmi Bizottság
A vadásztársaság tisztségviselőire vonatkozó közös rendelkezések

IV.FEJEZET: A vadásztársaság gazdálkodása és vagyona

V.FEJEZET: A vadásztársaság megszűnése

VI.FEJEZET: Záró rendelkezések

ALAPSZABÁLYZAT

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és ezen belül is a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszertartására és használatára vonatkozó jogszabályok valamint a társaság belső normatíváinak megtartásával és megtartatásával, a 13-005794-1-3-1 nyilvántartási számú vadászterület tulajdonosi közösségének érdekeire, a környezet- és természetvédelmi előírásokra, a tervszerű vadgazdálkodás követelményeire figyelemmel, tagja részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson.

Eme céljai és a társaság fenntartásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, szükség esetén bérvadászatot biztosít.

I. FEJEZET: Általános rendelkezések

A vadásztársaság jellege és jogi helyzete
 • A vadásztársaság a vadászok által önkéntes kezdeményezéssel létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület.
A vadásztársaság önálló jogi személy.

Vissza a Csókáserdei vadásztársaság Alapszabályzatának tartalomjegyzékhez!

II. FEJEZET: A tagsági viszony

A tagsági viszony

 1. A vadásztársaság tagja lehet az a nagykorú magyar állampolgár, aki a vadásztársaság területén legalább 30 ha földterülettel rendelkezik, a belépési nyilatkozatában az alapszabály rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el, illetőleg vagyoni hozzájárulási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz és ezt követően a társaság közgyűlése a tagok sorába veszi.
 2. A vadásztársaságnak csak természetes személy tagjai lehetnek.
 3. A természetes személy tagokat a jogszabályban és eme alapszabályban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
 4. A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az intéző bizottság (a továbbiakban: IB) előterjesztése alapján a közgyűlés – a kérelem benyújtását követő egy éven  belül – dönt.
 5. A társaság a tagjairól elkülönített, naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
 6. A tagok jogai
  6.1.) a jogszabályok, az alapszabály és a társaság egyéb belső normatív szabályzatainak, továbbá a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni,
  6.2.) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal részt venni,
  6.3.) kizáró ok hiányában bármely tisztségre jelölhető és megválasztható,
  6.4.) a társaság közgyűlésének és IB-nak jogsértő határozatait – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – az ellenőrző bizottság elnökével történt előzetes egyeztetést követően,a bíróság előtt megtámadhatja,
  6.5.)betekinthet a társaság irataiba, illetőleg az azokban foglaltakról tájékoztatást kérhet,
  6.6.) igényt tarthat a közgyűlés által megállapított vadászrészre,
  6.7.) használhatja a társaság eszközeit, felszereléseit a házi szabályzatban meghatározott rendben és feltételekkel,
  6.8.) a társaságból – az indok megjelölése nélkül – kiléphet.
 7. A tag köteles
  7.1.) a vadgazdálkodás és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, a társaság belső normatív rendelkezéseit illetőleg testületi szerveinek határozatait és tisztségviselőinek utasításait betartani és betartatni,
  7.2.) a közgyűlésen és a társaság szervezeti életében részt venni, gyarapítani és védeni a társaság vagyonát,
  7.3.) részt venni a vadgazdálkodási üzemterv és az ez alapján készített éves vadgazdálkodási terv, illetve az ezek megvalósítására kiadott testületi határozatok végrehajtásában, annak során tevőlegesen és személyesen részt venni illetőleg az elmulasztott közös munkát pénzzel megváltani,
  7.4.) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást és tagdíjat esedékességükig a társaság pénztárába befizetni:

  • A megalakulást követően belépni kívánó tagok vagyoni hozzájárulásának és az éves tagsági díj mértékét a közgyűlés – az IB javaslata alapján – évenként, az éves pénzügyi terv részeként állapítja meg.
  • Az a tag, aki vagyoni hozzájárulási kötelezettségének és tagsági díjfizetési kötelezettségének a késedelembe esést követő első fizetési felszólítás kézbesítését követő 30 napon belül nem tesz eleget, annak tagsági viszonya – kivéve ha a mulasztást méltányolandó okkal kimentette – ezen alapszabály erejénél fogva, minden indoklási kötelezettség nélkül megszűnik és törölni kell a tagnyilvántartásból. A törlés ellen, a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a közgyűléshez lehet jogorvoslattal élni. A testület határozatáig a tag vadászati joga szünetel.
 8. A tagsági viszony megszűnése
  Megszűnik a tagsági viszony:

  • kilépéssel,
  • törléssel,
  • kizárással és
  • ha a társaság jogutód nélkül megszűnik.

  8.1.) A kilépési szándékot – indoklás nélkül – a társaság elnökéhez kell benyújtani, mely alapján a tagot törölni kell a tagnyilvántartásból.
  8.2.) A tagsági viszonyt kizárással csak fegyelmi eljárás keretében lehet megszüntetni, biztosítva számára a jogorvoslati lehetőséget.
  8.3.) Törölni kell a tagnyilvántartásból azt a tagot, aki:

  • elhalálozott,
  • kilépett,
  • a vadásztársaság érdekeit sértő bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztés és/vagy közügyektől eltiltás büntetésben részesült,
  • a társasággal szemben fennálló financiális kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget (lásd:8.1.4.pont utolsó fordulata.)

  8.4.) A tagnyilvántartásból történt törlés tényét – a tag halálát kivéve – 5 napon belül közölni kell az illetékes rendőrkapitánysággal és vadászati hatósággal.

 9. Fegyelmi eljárás
  Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki:
  9.1.) a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyvertartásra és használatra, valamint a lőszer és fegyver tárolására vonatkozó rendelkezéseket megszegi avagy a vadászetikát súlyosan sértő magatartást tanúsít,
  9.2.) a vadásztársaság belső normatív rendelkezéseit illetőleg testületi szerveinek és tisztségviselőinek jogszerű határozatait, utasításait nem tartja be avagy nem hajtja végre,
  9.3.) a fegyelmet és az akaratlagos magatartást hátrányosan befolyásoló vegyi anyagok (szeszes ital, kábítószer, etc.) hatása alatt vadászlőfegyvert használ avagy csak visel,
  9.4.) a társaságnak vétkes magatartásával kárt okoz.
 10. A fegyelmi büntetések a következők
  • írásbeli megrovás,
  • vadászattól meghatározott időre, de legfeljebb 2 évre történő eltiltás,
  • tisztségből elmozdítás, visszahívás
  • kizárás.
 11. Fegyelmi hatáskörök
  A fegyelmi eljárás megindítására bármelyik vadásztársasági tag, lefolytatására az Fegylemi Bizottság (FB) jogosult. Az előző pont 1. és 2. alpontjában meghatározott fegyelmi büntetés kiszabása az FB hatáskörébe tartozik, míg a súlyosabb 3. és 4. alpontok szerinti büntetések kiszabására – az FB javaslatára – a társaság közgyűlése jogosult.
  Az FB fegyelmi határozata ellen a közgyűlésen van helye felülvizsgálati kérelemnek, melyet a legközelebbi közgyűlés köteles tárgyalni. A közgyűlés határozata ellen az FB elnökével történt előzetes egyeztetést követően a bírósághoz lehet keresettel fordulni. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a vadásztársaság fegyelmi szabályzata állapítja meg.

Vissza a Csókáserdei vadásztársaság Alapszabályzatának tartalomjegyzékhez!

III. FEJEZET: A vadásztársaság vezető testületi szervei

A közgyűlés

 1. A közgyűlés: A vadásztársaság legfőbb testületi szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A társaság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közgyűlést tart. Ezen túlmenően össze kell hívni a közgyűlést, ha az IB így határoz, továbbá ha a tagság 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri avagy bíróság elrendeli.
 2. A közgyűlést az Intéző Bizottság (IB) nevében a társaság elnöke írásbeli meghívóval (levél és/vagy elektronikus e-mail / SMS) hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a hely és időpont, a napirendi pontokat akként, hogy azt a tagok a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 8 nappal megkapják. A közgyűlés előzetesen másodszor is összehívható (határozatképtelenség esetére).
 3. A közgyűlés levezető elnökét az IB saját tagjai közül jelöli ki.
 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő ír alá.
 5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. A határozathozatalhoz általában egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. Szavazati joga csak a természetes jogi személyiségű tagnak van, bérletesnek, vadász-jelöltnek, pártoló tagnak szavazati joga nincs.
 6. A határozathozatal nyílt szavazással történik, de a közgyűlés a jelenlévő tagok 1/3-ának javaslatára bármely kérdésben elrendelheti a titkos szavazást.
 7. Ha a szabályosan összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban (50%), minden tag részére változatlan napirenddel, 15 napon belüli időponttal újra kézbesíteni kell a meghívót. Az így másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 8. A közgyűlés hatásköre
  8.1.) A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet.
  8.2.) Ezen alapszabály alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  társaság elnökének, az IB tagjainak és FB, EB elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása,
  a társaság éves vadgazdálkodási tervének megállapítása:

  • az éves költségvetés megállapítása és döntés a költségvetési beszámoló elfogadásáról,
  • az IB éves beszámolójának megvitatása és döntés annak elfogadásáról,
  • az alapszabály megállapítása, módosítása,
  • a társaság felosztásának, egyesülésének avagy szétválásának kimondása,
  • a vadászati terv jóváhagyása,
  • a trófeás vad kilövésének elosztása,
  • a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések,
  • a tagdíj, a vagyoni hozzájárulás mértékének és a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásának valamint az ezekkel kapcsolatos kedvezmények biztosításának megállapítása,
  • a társasági tagok kiemelkedő munkájának honorálása, a tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása,
  • a vadászrész mértékének megállapítása,
  • tagfelvétel és a tagsági viszony kizárással történő megszüntetése, továbbá a tisztségből való elmozdítás és visszahívás büntetések kiszabása, az IB által hozott fegyelmi döntések II. fokú elbírálása,
  • döntés minden egyéb ügyben, amit jogszabály avagy ezen alapszabály más helyütt a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

   Egyéb operatív szervezetek

 9. Az Intéző Bizottság (IB)
  A vadásztársaság általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve az intéző bizottság, amely a két közgyűlés között irányítja és szervezi a társaság munkáját. Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel
  9.1) Az IB elnökből, titkárból, gazdasági vezetőből, vadászmesterből továbbá a környezet- és természetvédelmi referensből áll.
  9.2.) Az IB tagjait a társaság közgyűlése 5 éves időszakra választja. Amennyiben munkájukat nem a társaság elvárásainak megfelelően látják el a közgyűlés a mandátumidőszak közben is visszahívhatja az IB tagjait. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn és az határidőben – 30 napon belül – nem orvosolható, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki és az jogerőre emelkedett. A tagsági viszony megszűnésével az IB tagság is automatikusan megszűnik.
  9.3.) Az IB tagjai a feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben – a jogszabályok és a belső normatívák rendelkezései által meghatározottak betartásával – utasításokat adnak ki.
  9.4.) Az Intéző Bizottság feladatai:

  • gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, belső szabályzatok, valamint a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról,
  • összehívja a közgyűlést,
  • a két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét,
  • dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, alapszabály illetőleg a közgyűlés nem utal más szerv vagy tisztségviselő hatás- vagy feladatkörébe.
  • felügyeli a takarmányozást.

  9.5.) Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. A hatáskörébe tartozó ügyekben szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében a titkár szavazata dönt.
  9.6.) Az IB ülésről határozathozatal esetén jegyzőkönyvet, egyébként emlékeztetőt vesz fel. A jegyzőkönyvet az elnök vagy a titkár és a jegyzőkönyvvezető, míg az emlékeztetőt annak lejegyzője és bármelyik jelenlévő IB tag írja alá.
  9.7.) Az IB köteles végzett tevékenységéről – éves beszámoló keretében – a közgyűlést tájékoztatni.
  9.8.) Az IB működésének részletes szabályait szükség esetén a háziszabályzat tartalmazza.

 10. Az elnök hatásköre és feladatai
  A vadásztársaság, egyszemélyi felelős vezetője és törvényes képviselője az elnök.
  10.1.) felelős a társaság törvényes és alapszabályszerű működéséért,
  10.2.)koordinálja az IB tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az intézőbizottság határozataival összhangban legyenek,
  10.3.) a közgyűlés vagy az IB 2 tagja által adott meghatalmazás keretei között szerződéseket köt, kötelezettségeket vállalhat a vadásztársaság nevében
  10.4.) az IB 2 tagja egyetértésével gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
  10.5.) összehívja a közgyűlést és az intéző bizottságot, kijelöli a levezető elnököt.
  10.6.) gondoskodik arról, hogy az IB a közgyűlésen beszámoljon éves munkájáról, továbbá a közgyűlés és az IB által hozott határozatok végrehajtásáról,
  10.7.) szervezi az együttműködést a földtulajdonosokkal, azok képviselőjén keresztül a tulajdonosi közösséggel rendszeres kapcsolatot tart,
  10.8.) gyakorolja az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat,
  10.9.) intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más testületi szerv illetőleg tisztségviselő hatás- vagy feladatkörébe.
 11. A titkár hatásköre és feladatai
  11.1.) A társaság titkára az elnök akadályoztatása esetén annak hatás- és feladatkörében   jogosult és köteles eljárni.
  11.2.) A titkár feladatai különösen:
  11.2.1.) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás,
  11.2.2.) a közgyűlés és az IB ülések írásos anyagainak előkészítése, rendszerezése és irattárazása,
  11.2.3.) személyes felelősséggel vezeti a tagnyilvántartást és intézkedik a hatóságok felé annak változásairól,
  11.2.4.) nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket illetőleg a közgyűlés elé terjeszti azokat az IB javaslatának ismertetésével,
  11.2.5.) előkészíti az alkalmazottak munkaszerződéseit, a társaság együttműködési megállapodásait, szerződéseit és azokat nyilvántartásba veszi,
  11.2.6.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat az elnök irányításával és vele együttműködve.
 12. A vadászmester hatásköre és feladatai
  Felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért illetőleg a vadgazdálkodásra és vadászatra vonatkozó jogszabályi és belső normatív rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért.
  12.1.) gondoskodik arról, hogy társasvadászaton illetéktelen személy ne vegyen részt,
  12.2.) a hivatásos vadászok bevonásával gondoskodik a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továbbá a munkában részt vevők tevékenységének irányításáról illetve felügyeletéről,
  12.3.) szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, esetleges vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az IB figyelmét, javaslatot téve az elhárítás illetve megelőzés mikéntjére,
  12.4.) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért,
  12.5.) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat,
  12.6.) gondoskodik a trófeák bemutatásáról,
  12.7.) vezeti a társaság hosszú távú üzemtervének nyilvántartását,
  12.8.) szakmai tanácskozás biztosítása a tagság részére, ezen belül személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi a társaság tagjainak gyakorlását,
  12.9.) ellátja a hatás- és feladatkörébe utalt egyes ügyeket.
 13. A gazdasági vezető hatásköre és feladatai
  Alapvető feladata és kötelessége a társaság pénzügyeinek, adó- és tb. ügyeinek intézése, ezen belül:
  13.1.) a tagsági díj és a vagyoni hozzájárulás beszedése, nyilvántartása,
  13.2.) a társaság kinnlevőségeinek behajtása, behajtatása,
  13.3.) kifizetések teljesítése, adó- és tb. kötelezettségek határidőben történő teljesítése,
  13.4.) a társaság pénzügyi nyilvántartásának vezetése, vagyonkimutatás készítése és naprakész vezetése, év végi leltár készítése,
  13.5.) pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése, a pénzügyi terv és zárszámadás elkészítése, a közgyűlés előtti beszámolóhoz adatok szolgáltatása,
  13.6.) az IB 2 tagja egyetértésével gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
  13.7.) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
 14. A környezet- és természetvédelmi referens hatásköre és feladatai
  Alapvető feladatai a speciális környezet- és természetvédelmi jogszabályoknak a  tagokkal történő megismertetése, jelentőségük tudatosítása, azok megtartása és megtartatása, ezen belül különösen:
  14.1.) A vadászterület rendszeres ellenőrzésével és ellenőriztetésével (vadőrök) figyelemmel kísérni a vadászterületet ért környezeti károkozásokat és észlelésük esetén intézkedni a vadászmesterrel együttműködve ezek megelőzésére illetőleg elhárítására,
  14.2.) a vadászterületet ért környezeti kár észlelése esetén köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot és a tulajdonosi közösség képviselőjén keresztül a kártételi hely tulajdonosait
  14.3.) a környezeti károk bekövetkezésének megelőzése érdekében szükségessé váló költségterhek csökkentése érdekében kötelessége figyelemmel kísérni a környezetvédelmi alapból igényelhető állami támogatások igénybevételének lehetőségét és az IB-al közösen intézkedni a pályázatok benyújtása.
  14.4.) Elvégzi az egyesületi munka nyilvántartását és ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
 15. Ellenőrző Bizottság (EB)
  A vadásztársaság általános hatáskörű ellenőrző szerve. Feladata a társaság működése jogszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése és rendszeres ellenőrzése.
  15.1.) Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a közgyűlés 5 éves időtartamra választ.
  15.2.) A bizottság elnöke az IB ülésein tanácskozási és ellenőrzési joggal vesz részt. A bizottság jogosult és köteles ellenőrizni a társaság költségvetését és zárómérlegét, azok valódiságát ellenjegyzésével igazolni, továbbá rendszeres időközönként vizsgálni a társaság testületi szervei működésének és tisztségviselői intézkedésének törvényességét.
  15.3.) Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, annak évenként egyszer köteles beszámolni tevékenységéről és annak tapasztalatairól, konzekvenciáiról.
  15.4.) Ha tevékenysége során jogsértő magatartást, tevékenységet tapasztal, köteles annak megszüntetésére intézkedni. A bizottság működésének részleges szabályait saját ügyrendjében határozza meg.
 16. A Fegyelmi Bizottság (FB)
  Feladata az alapszabály 10.2.1. és 2. pontjában meghatározott büntetéssel fenyegetett ügyekben az eljárás lefolytatása és a fegyelmi határozat meghozatala, továbbá a 10.2,3, és 4. pontjaiban foglalt büntetési tételekkel fenyegetett ügyekben a tényállás felderítése és annak a közgyűlés elé terjesztése.
  16.1.) A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja 5 évi időtartamra.
  16.2.) Minden olyan fegyelmi ügyben köteles eljárni, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. Működésének részletes szabályait saját ügyrendjében Fegyelmi Szabályzat határozza meg. Tevékenységéről évenként egyszer a közgyűlésnek tájékoztatást ad.
 17. A vadásztársaság tisztségviselőire vonatkozó közös rendelkezések
  17.1.) A társaság tisztségviselői

  • a társaság elnöke
  • az intézőbizottság tagjai
  • az ellenőrzőbizottság elnöke
  • a fegyelmi bizottság elnök

  17.2.) A tisztségviselők nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói viszonyban
  17.3.) Az alapszabály alkalmazásában közeli hozzátartozók:

  • a házastárs és a személyi igazolványban bejegyzett élettárs
  • az egyenes ágbeli rokonok
  • az örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyerek
  • az örökbefogadó, mostoha vagy nevelő szülő
  • a testvér és a testvér házastársa

Vissza a Csókáserdei vadásztársaság Alapszabályzatának tartalomjegyzékhez!

IV.FEJEZET: A vadásztársaság gazdálkodása és vagyona

 1. A vadásztársaság éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 2. A társaság pénzforrásai:2.1.) a tagok egyszeri (belépéskor) és tárgyévi   vagyoni hozzájárulása és az éves tagsági díj
  2.2.) a vadgazdálkodásból származó bevételek,
  2.3.) támogatások, hitelek, kölcsönök (tagi kölcsön is),
  2.4.) esetleges gazdasági vállalkozási tevékenység bevétele,
  2.5.) egyéb bevételek.
 3. A társaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, továbbá rendelkezhet értékpapírokkal is, amelyekkel a jogszabályok és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a társaság vagyonával felel. A tagok a vadásztársaság tartozásaiért a saját vagyonukkal nem felelnek, anyagi felelősségük a befizetett vagyoni hozzájárulás és tagdíj mértékére korlátozódik.
 4. A társaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy azokat elősegítő célokra használható fel, a közgyűlés határozatai alapján és azok keretei között.
 5. A társaság vállalkozási tevékenységének bevételeit és költségeit elkülönítetten kell nyilvántartani.
 6. A társaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten nem lehet a tagok között felosztani, kivéve, ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, amikor is a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a jogutód nélküli megszűnést kimondó közgyűlés által meghatározott elvek szerint fel kell a tagok között osztani. Amennyiben a közgyűlés a felosztás módjáról nem határoz, úgy a vagyont egyenlő arányban kell a tagok között felosztani.
 7. A társaság cégbejegyzésre az elnök, a bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a gazdasági vezető külön-külön jogosult. Ez akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az Intéző Bizottság három tagja külön – külön a saját nevüket – hitelesített cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelő formában- írják.

Vissza a Csókáserdei vadásztársaság Alapszabályzatának tartalomjegyzékhez!

V.FEJEZET: A vadásztársaság megszűnése

 1. Megszűnik a vadásztársaság, ha
  • azt a közgyűlés kimondja
  • másik vadásztársasággal egyesül, abba beleolvad, avagy szétválik,
  • a bíróság feloszlatja,
  • a bíróság megállapítja megszűnését.
 2. Feloszlás, egyesülés, beolvadás és szétválás esetén vagyonának sorsáról – a hitelezők kielégítése után – a közgyűlés határoz.
 3. A bíróság által történő feloszlatás illetőleg megszűnésének bíróság által történő megállapítása esetén a társaság vagyonát –a hitelezők kielégítése után- a vadásztársaság tagjai között egyenlő arányban kell felosztani.

Vissza a Csókáserdei vadásztársaság Alapszabályzatának tartalomjegyzékhez!

VI.FEJEZET: Záró rendelkezések

A vadásztársaság felett a területileg illetékes ügyészség gyakorolja a törvényességi jogkört.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

Nagykőrös, 2007. június 15.

Záradék

Ezt az alapszabályt a vadásztársaság 2007. június 15.-i  közgyűlésén a  tagok megtárgyalták és azt elfogadták.

Feliratkozhatsz ennek a cikknek az RSS 2.0 RSS értesítõjére. A kommentálás és a visszapingelés egyaránt lezárva.

A hozzászólás lehetõségek lezárultak.